#1 - May 27, 2021, 8:07 p.m.
Blizzard Post

PTRTorghastRaidEnableKelthuzad
PTRTorghastRaidOpenMythic